Témata konference

Hlavní část

Kolegiální podpora jako prostředek rozvoje učitele

Kolegiální podpora je ve vzdělávání jedním ze žhavých témat. Není to zase "novinka", jejíž život bude mít délku jednoho projektu?  Je to něco, co opravdu už "dávno děláme", nebo se jedná o kvalitativně jinou úroveň podpory, která pro nás může být užitečná? Jaké má formy a v jakých podmínkách může efektivně prospívat nejen nám učitelům, ale především dětem?

Moderní učitel v české škole

Jak se moderní učitel pozná a jak se projevuje v české škole? Co dělá stejně nebo jinak než ostatní? Může ostatní strhnout nebo s nimi musí bojovat? To jsou všechno otázky, které stojí před pedagogem, který chce moderně učit.

No Future. Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Všimli jste si, jak se za posledních 20 let změnil svět? Vznikla digitální dimenze, nová dimenze lidské existence. Vstupuje do všeho, od globálních konfliktů, přes ekonomiku, mezilidské vztahy až po ty nejintimnější vrstvy našeho života. A vstoupila také do dětství. Vstoupila do něj tak, že současnou nastupující generaci lze s trochou nadsázky považovat za odlišný lidský druh. Současné děti vstupují do světa, jenž je diametrálně odlišný od toho, co v dětství zažili jejich rodiče (a učitelé). A musejí se vyrovnávat s problémy a výzvami, které jejich rodiče neznali. Jejich rodiče totiž sami těžce zápasí s faktem, že digitální dimenze obrátila jejich představy o životě naruby. A v této situaci vlastní nejistoty a často marné snahy pochopit, o co vlastně v nové a stále se měnící realitě kráčí, mají vychovávat a vzdělávat děti pro budoucnost. K čemu mají své děti vést? A dělají to? Co je třeba k tomu, aby jejich děti nebyly jen datovými dojnicemi, pasivními konzumenty cukrů a kybercukrů?

Čtyři dohody jako inspirace pro růst učitele

Čtyři dohody, inspirativní koncept Dona Miguela Ruise (Miřte slovem správně, Nevytvářejte si domněnky, Neberte to osobně, Vždy dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete) jsou jedinečným pohledem na lidský růst, komunikaci a vztahy. Pojďme se podívat a inspirovat, jak jej můžeme využít v každodenní praxi učitele, se žáky, s rodiči, sami se sebou tak, abychom se cítili a působili radostně, vyrovnaně a spokojeně.

Workshopy

Slyšíte mě doopravdy?

Cílem workshopu je seznámit účastníky s aktivním nasloucháním, které je jedním z nástrojů profesionální komunikace a má své místo všude tam, kde se potkává člověk s člověkem. Mnoho lidí je otázkou, zda umí aktivně naslouchat až dotčeno, protože mají pocit, že když druhého poslouchají, je nad slunce jasné, že přece poslouchají aktivně. Neplatí to však vždy. Aktivní naslouchání jakožto specifický nástroj komunikace skrývá celou řadu dílčích nástrojů, které řada lidí nejenže nezná, ale ani je neumí aktivně používat. Účastníci se seznámí s tím, co aktivní naslouchání je, jaké konkrétní nástroje zahrnuje, jak jej mohou ve své práci využít a co jim to může přinést. Některé z nástrojů aktivního naslouchání si i sami prostřednictvím cvičení vyzkouší prakticky.

Hodnocení podle "Líného učitele"

Workshop se zabývá novými poznatky v oblasti hodnocení, různými způsoby hodnocení a vzájemného hodnocení žáků. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky, které by mělo být pozitivně působící a nesoutěživé, které podporuje vhodné edukační klima. Součástí je praktické vyzkoušení způsobů hodnocení a získání i dalších praktických námětů do praxe.

Jak komunikovat s rodiči a zapojovat je do vzdělávání v mateřské škole

Workshop je zaměřený na porozumění vztahům mezi mateřskou školou a rodinou, které vedou ke společné podpoře rozvoje dítěte. V rámci workshopu se účastníci seznámí s efektivními způsoby konzultace s rodiči prostřednictvím videonahrávky, vyzkouší si některé techniky komunikace a mohou s ostatními sdílet zkušenosti z vlastní praxe.

Sebepoznání - proč je důležité znát nejprve sám sebe?

Sebepoznání, sebedůvěra, sebeuznání a sebevyjádření jsou důležité schopnosti, jen tak můžeme být spokojeni sami se sebou, inspirovat ostatní, předávat jim zkušenosti, aby také oni mohli poznat sami sebe a rozvíjeli své talenty a silné stránky. Důvěřovat sami sobě můžeme až poté, co se dobře známe. Účastník se seznámí s principy přístupů zaměřených na rozvíjení řešení (orientace na žádoucí změnu, zdroje, přínosy změn apod.).

Techniky zvládání zátěže

Náplní workshopu bude praktický nácvik jednoduchých technik, zaměřených na zvládání zátěže prostřednicvím těla, myšlení a sociální opory. Účastníci budou mít možnost sdílet svou praktickou zkušenost v rámci společné diskuze.

Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků aneb Jak nehonit příliš mnoho zajíců

V průběhu workshopu porovnají účastníci své zkušenosti s výsledky výzkumů v otázce "Co dělá efektivní učitel?". Zvláštní pozornost bude věnována výsledkům výzkumů, které zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning" (2012). Vzájemně se budou inspirovat v tom, jak zaměřit pozornost na méně aspektů naší profese, ale zároveň tak ještě cíleněji vytvářet učební prostředí, ve kterém se žáci učí, přijímají výzvy, hledají smysl a podporují se.

Spokojený učitel, spokojený žák a spokojená, ale přesto výkonná sborovna

Workshop bude hledat způsoby, jak můžeme ve škole ovlivnit spokojenost žáků a učitelů. Jak bez zhoršení klimatu ve škole můžeme inovovat výuku a zvýšit výkonost pedagogického sboru. Dotkneme se také toho, jak do procesu vtáhnout rodiče.

Čtyři dohody jako inspirace pro práci s klimatem třídy a školy

Učitel, který je “v pohodě”, je základním předpokladem pro třídu, která je v pohodě a školu v pohodě. Tedy kvality well being: dobré vztahy, pocit, ze mě to baví, naplňuje a dává smysl. Workshop nabídne praktické inspirace čtyř dohod pro sebepéči učitele, práci s klimatem třídy i klimatem školy.

Základy nenásilné komunikace pro učitele

Na workshopu představíme základní principy nenásilné komunikace (NVC) a způsoby, jak je využít v každodenní práci učitele – zejména při komunikaci se žáky, ale také s jejich rodiči či vedením školy. Budeme střídat teorii s praxí a využijeme také zkušenosti a situace z reálného života vás – tedy účastníků. Pokud chcete vědět více o přístupu NVC, mrkněte na www.nenasilnakomunikace.org, či si poslechněte Nenásilný podcast www.nenasilnypodcast.cz